PL EN עב

O NAS

Nasza Kancelaria prowadzi wszechstronną obsługę prawną podmiotów gospodarczych specjalizując się w prawie handlowym, budowlanym, energetycznym oraz prawie zamówień publicznych. Pracownicy Kancelarii zajmują się także sprawami Klientów indywidualnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, w tym sprawami dotyczącymi obywatelstwa polskiego. Doradzamy również jednostkom samorządu terytorialnego zapewniając kompleksową pomoc prawną w trakcie postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

Nasz Zespół stosuje indywidualne podejście do każdego Klienta, uwzględniając jego potrzeby, specyfikę danej sprawy, a także sytuację finansową. Naszym celem jest wypracowanie więzi z Klientem opartej na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu, partnerstwie oraz dialogu.

Prawnicy Kancelarii posiadają rozległe doświadczenie z zakresu różnych specjalizacji. Naszemu Zespołowi przyświeca wspólna wizja świadczenia kompleksowej oraz interdyscyplinarnej pomocy prawnej. Prezentując nowoczesne podejście do procesu stosowania prawa dążymy do tego, aby nasze działania wspierały Klientów w ich procesach decyzyjnych. Jednocześnie prezentujemy naszym Klientom rozwiązania prawne, które minimalizują ryzyka prawne występujące w obrocie gospodarczym oraz w życiu codziennym.

ZMIANY W PRAWIE

2020-05-11
Dodatek zagraniczny pracowników służby zagranicznej podlega uwzględnieniu przy ustalaniu wysokości tzw. trzynastki

Z przyjemnością pragnę poinformować, iż w dniu 11 maja 2020r. Kancelaria wygrała precedensową sprawę dotyczącą sposobu wyliczania wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) pracownikom służby zagranicznej. Do tej pory Ministerstwa nie uwzględniały wypłacanego pracownikom służby zagranicznej dodatku zagranicznego przy ustalaniu wysokości trzynastki. Jednakże Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie rozstrzygnął, iż postępowanie Ministerstw jest nieprawidłowe. Powyższe rozstrzygnięcie oznacza w praktyce, iż Ministerstwa wypłacały pracownikom służby zagranicznej trzynastkę w zaniżonej wysokości, a zatem pracownicy służby zagranicznej mogą wystąpić do sądu o zapłatę (wyrównanie) niewypłaconej części trzynastki, tj. uwzględniającej otrzymywany dodatek zagraniczny. Równolegle Kancelaria prowadzi szereg spraw o podobnym charakterze, lecz dotyczących nieuwzględnienia dodatku walutowego przy wyliczaniu trzynastki. Wyrok ma charakter precedensowy i otwiera drogę wszystkim pracownikom służby zagranicznej do dochodzenia wyrównania trzynastki do właściwej wysokości.

2020-01-14
WSA w Warszawie uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej dotyczącą nieruchomość przy Puławskiej 137

Mam przyjemność poinformować, iż w dniu wczorajszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał złożoną przez moją Kancelarię skargę w imieniu właścicieli nieruchomości przy Puławskiej 137 w Warszawie na decyzję Komisji Reprywatyzacyjnej co doprowadziło do uchylenia ww. decyzji Komisji Reprywatyzacyjnej i umorzenia postępowania w sprawie. Więcej szczegółów o powyżej sprawie znajduje się w poniższym artykule.
Link

2019-05-04
Uchwalenie dalszych ograniczeń w przetwarzaniu danych osobowych

W dniu 04.05.2019r. weszła w życie ustawa z 21 lutego 2019 r. (DzU z 19 kwietnia 2019 r., poz. 730) wdrażająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa określa m.in. na nowo zakres dozwolonego gromadzenia i przetwarzania danych kandydatów i zatrudnionych już pracowników.

2019-04-26
Ułatwienie obrotu gruntami rolnymi o powierzchni do 1 ha na terenie miast i wsi

W dniu 26.04.2019r. Sejm przegłosował nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która dopuszcza swobodny obrót gruntami rolnymi na terenie miast i wsi o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha. Dotychczas swobodny obrót gruntami rolnymi na terenie miast i wsi możliwy był w odniesieniu do gruntów o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Teraz ustawa trafi do Senatu.

2019-04-12
Za cofanie liczników w samochodach kara pozbawienia wolności

W dniu 12.04.2019r. przyjęta została przez Senat nowela ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks karny, która przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności dla osoby zmieniającej wskazanie drogomierza lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru.