PL EN עב

USŁUGI

Zastępstwo procesowe
Prawo cywilne
Prawo handlowe
Prawo pracy
Prawo karne
Prawo autorskie
Prawo zamówień publicznych
Prawo administracyjne
Budownictwo oraz energetyka
Sprawy obywatelskie
Nieruchomości
Reprywatyzacja

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów we wszystkich instancjach oraz we wszystkich postępowaniach:

 • a) zabezpieczających,
 • b) przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym,
 • c) przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc,
 • d) egzekucyjnych,
 • e) przed sądami administracyjnymi i organami administracji państwowej,
 • f) przygotowawczych oraz przed sądami prowadzącymi postępowania karne oraz w zakresie odpowiedzialności za wykroczenia.

Kancelaria prowadzi wszechstronną obsługę spraw cywilnych, w tym z zakresu prawa rzeczowego, prawa umów oraz prawa spadkowego. Nasz zespół opracowuje projekty umów oraz innych czynności prawnych z zakresu prawa cywilnego (w tym testamentów oraz zapisów).

Kancelaria prowadzi wszechstronną obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie prawa handlowego, na którą składają się m.in.:

 • a) przygotowywanie projektów umów handlowych,
 • b) uczestnictwo w negocjacjach,
 • c) zakładanie, przekształcanie, przejmowanie oraz likwidowanie spółek,
 • d) rejestracja spółek oraz wszelkich niezbędnych informacji o spółkach w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • e) przygotowywanie uchwał zgromadzeń wspólników oraz akcjonariuszy spółek,
 • f) wdrażanie zasad nadzoru korporacyjnego.

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie przygotowywania dokumentów dotyczących nawiązania oraz ustania stosunku pracy. Nasz Zespół świadczy również pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • a) opiniowania umów o pracę,
 • b) przygotowywanie dokumentów dotyczących rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy (w tym wypowiedzeń oraz porozumień),
 • c) przygotowywanie odwołań od wypowiedzenia umowy o prace, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • d) reprezentacja pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych,
 • e) prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • f) kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.

Kancelaria reprezentuje pokrzywdzonych oraz oskarżonych zarówno w sprawach karnych, jak również w sprawach karnych gospodarczych.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla firm działających w sektorze własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawo autorskie, domeny internetowe). Prowadzimy m.in. bieżące doradztwo prawne, w tym pomoc przy opiniowaniu, opracowywaniu i negocjowaniu umów naszych Klientów.

Kancelaria oferuje pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w toku realizacji zamówienia, a także w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nasz Zespół wspiera wykonawców w przygotowywaniu oraz weryfikowani wszystkich dokumentów składanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także udziela opinii prawnych co do treści projektów umów na realizację zamówień publicznych.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw administracyjnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw budowlanych, z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, dotyczących gospodarowania nieruchomościami oraz gospodarowania odpadami.

Nasz Zespół prowadzi w imieniu Klientów korespondencję z organami administracji publicznej na wszystkich szczeblach, w szczególności w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem zgód, pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz energetycznej. Prawnicy Kancelarii opracowują oraz opiniują projekty kontraktów (w tym EPC), a także umów podwykonawczych. Kancelaria oferuje wsparcie prawne we wszystkich etapach realizacji projektów budowlanych oraz energetycznych (także zawieranych na podstawie FIDIC), w tym na etapie ubiegania się o realizację danego zadania, w trakcie realizacji uzyskanego zadania, a także w okresie gwarancji i rękojmi (obsługa bieżących roszczeń).

Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskania obywatelstwa polskiego. Kancelaria prowadzi m.in. następujące sprawy związane z uzyskaniem obywatelstwa polskiego:

 • a) potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
 • b) sprawy dotyczące polskich aktów stanu cywilnego (w tym transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego),
 • c) sprawy paszportowe,
 • d) pomoc prawna w poszukiwaniu dokumentów osobowych w Archiwach Państwowych, Instytucie Pamięci Narodowej oraz organach administracji publicznej,
 • e) administracyjna zmiana nazwiska.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną przy zakupie, sprzedaży, najmie oraz dzierżawy nieruchomości w Polsce (nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych), zarówno na rynku pierwotnym, jak i rynku wtórnym. Nasz Zespół pomaga zweryfikować stan prawny nieruchomości a także zdiagnozować potencjalne ryzyka związane z zakupem nieruchomości. Nasi prawnicy przygotowują też lub weryfikują projekty umów dotyczących zakupu, sprzedaży, najmu oraz dzierżawy nieruchomości.

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu szeroko pojętej reprywatyzacji. Są to sprawy dotyczące nieruchomości przejętych przez Państwo Polskie w okresie przedwojennym, powojennym, jak i obecnym, po roku 1989. Prawnicy Kancelarii pomagają Klientom w odzyskiwaniu nieruchomości w naturze lub w uzyskiwaniu odszkodowań.